Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda »Kulturni center Semič« št. 014-05/2020-1, z dne 18. 2. 2020 javni zavod Kulturni center Semič objavlja prosto delovno mesto

STROKOVNI DELAVEC VII/1
(šifra delovnega mesta: J017131)
za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba;
 • veljaven vozniški izpit B kategorije;
 • višja raven znanja tujega jezika angleščina ali nemščina;
 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • poznavanje osnov računalništva;
 • komunikativnost, veselje do dela z ljudmi (dosedanje reference).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom v muzeju in turizmu.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • vodenje po muzejskih zbirkah,
 • priprava in izvajanje delavnic na temo muzeja in ostale turistične in kulturne vsebine,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela,
 • sodelovanje z lokalnimi ponudniki turističnih proizvodov v skupne turistične produkte območja občine Semič,
 • skrb za izvajanje sprejetih strategij na področju turizma, kulture, mladih in športa,
 • priprava analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih strokovnih podlag za odločanje,
 • vodenje in spremljanje evidenc,
 • zbiranje in urejanje podatke za izdelavo vsebinskih programov v TIC in v Kulturnem centru,
 • organiziranje, vodenje in koordiniranje dela na svojem področju,
 • organiziranje in izvajanje promocijskih aktivnosti,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju prireditev in ostalih programskih vsebin zavoda,
 • skrb za oblikovanje izletov in ogledov,
 • skrb za usklajevanje lokalne in regionalne razvojne politike na svojem področju dela,
 • sodelovanje s STO, RC Novo mesto, RIC Črnomelj in TIC Metlika, na skupnih projektih, predstavitvah in sejmih,
 • izdelava poročil za svoje področje dela,
 • opravljanje administrativnih funkcij,
 • sodelovanje pri domačih in tujih projektih,
 • delo v inventurnih komisijah,
 • razvijanje muzejske dejavnosti v Muzejski hiši Semič,
 • skrb za nenehno izpopolnjevanje in dograjevanje znanja,
 • ostala dela in naloge po navodilih nadrejenega.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo in fotokopijo vozniškega dovoljenja, iz katerega je razvidno, da ima kandidat opravljen in veljaven vozniški izpit kategorije B;

3. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje višjo raven znanja tujega jezika angleščina ali nemščina. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti višjo raven znanja tujega jezika se šteje:

 • končana srednja šola na kateri se je kandidat učil jezika, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, na kateri se je učila tega jezika, in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz navedenega jezika ali
 • zaključen dodiplomski študij navedenega jezika ali
 • šolanje v drugi državi, kjer je navedeni jezik materin jezik ali
 • certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja navedenega jezika.

4. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje slovenskega jezika se šteje npr. zaključen javnoveljavni izobraževalni program v slovenskem jeziku, zaključen dodiplomski ali podiplomski študij v slovenskem jeziku, …;

5. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje poznavanje osnov računalništva. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti poznavanje osnov računalništva se šteje npr. opravljen izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz računalništva ali informatike, zaključen dodiplomski ali podiplomski študij iz računalništva ali informatike, …

Komunikativnost in veselje do dela z ljudmi (dosedanje reference) se presoja na podlagi kandidatovih navedb v prijavi na prosto delovno mesto.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Delovni čas je občasno deljen in neenakomerno razporejen. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda Kulturni center Semič, predvsem na lokaciji Muzejska hiša Semič, po potrebi tudi v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge ter občasno na terenu.

Kandidati pošljejo prijave v elektronski obliki v roku treh (3) delovnih dni od objave na spletni strani javnega zavoda Kulturni center Semič in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, in sicer na elektronski naslov irena.plut@kc-semic.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri direktorici Ireni Plut, ki je dosegljiva na telefonski številki 040 855 085 ali po elektronski pošti irena.plut@kc-semic.si.
V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Številka: 014-01-00/2022-3
Datum: 19. 9. 2022

Irena Plut
direktorica