Rožnodolski potok je manjši ponorni potok na južnem obrobju rožnodolske uvale, ki se nahaja med Radoho in Drvodevnikom. Povirje ima v več manjših grapah na dolomitnem pobočju, ki se južno od vasi stekajo v zajezeno vodno kadunjo – bajer. Nekaj arov velika zajezitev, globoka do 1 m, je služila kot napajališče za živino. 

 

Poplavna ravnica na južnem obrobju bajerja ima močvirni značaj in je porasla z vlagoljubnimi drevesnimi, grmovnimi vrstami. Iz bajerja odteka voda po urejeni strugi do ribogojnice, od tam pa proti požiralniku sredi pašnikov.

 

Potok, še zlasti pa zajezitev, je habitat več vrst dvoživk (sekulja (Rana temporaria), rosnica (Rana dalmatina), hribski urh (Bombina variegata), krastača (Bufo bufo)), raka navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium) ter nekaterih redkih vodnih rastlin, npr. močvirske krpače (Thelypteris palustris) in navadnega mrzličnika (Menyanthes trifoliata), ki ima tu najjužnejše rastišče v Sloveniji.

Lokacija

Foto: Uroš Novina